Strona w przygotowaniu

Rehabilitacja  ruchowa to  szereg  oddziaływań  stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie  jego  rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka.

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia są prowadzone indywidualnie dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością  ruchową według zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Podczas pierwszych zajęć specjalista  rehabilitacji ruchowej dokonuje m.in. oceny napięcia mięśniowego, postawy ciała i reakcji równoważnych. Ocenia również sprawność rąk (motorykę małą), koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, m.in:

  • Program MNRI dr Svetlany Masgutowej ( elementy terapii neurotantylnej, ćwiczenia integracji odruchów posturalno-dynamicznych, ćwiczenia integracji odruchów ustno-twarzowych),
  • Metoda Bowena,
  • Kinesiotaping,
  • Integracja sensoryczna,
  • Ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej.

Wiodące cele rehabilitacji ruchowej to:

  • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu,
  • doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność),
  • rozwijanie sprawności psychofizycznej,
  • korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych,