Strona w przygotowaniu

Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i orzeczenia o kształceniu specjalnym

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) 

- Kształcenie specjalne (KS) 

WWR-KS

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
Z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju pracuje wykwalifikowany zespół specjalistów zgodnie z potrzebami dziecka. W skład zespołu WWR wchodzą: psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści. Bardzo ważną rolę w procesie realizacji opinii odgrywa również współpraca z rodzicami i rodziną dziecka, którzy są aktywnie włączani w proces terapeutyczny.

Zajęcia WWRD organizujemy zarówno wychowankom przedszkola, jak i dzieciom uczęszczającym do innych placówek.

Podstawą przyjęcia dziecka na bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej placówce jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydana przez Poradnię Psychologiczno– Pedagogiczną.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej. 

Kształcenie specjalne (KS)

realizujemy dla dzieci, którzy uczęszczają do naszej placówki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym specjalistyczne.

Dzieciom objętych kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

W ramach kształcenia specjalnego zapewniamy:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,
  przygotowanie dziecka do samodzielności.

 

Taka forma edukacji przysługuje dzieciom:

 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • niewidomym,
 • słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym.